Koszyk

OWH B2B

ZAMÓWIENIE

Oferta handlowa skierowana jest do firm, instytucji oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ceny w ofercie handlowej to ceny netto bez uwzględnienia podatku od towarów i usług VAT. Zamówienie zawierające ilość i rodzaj produktu oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT i adresu dostawy można złożyć w następujący sposób: - strona internetowa: KREISPOLSKA.PL - adres mailowy: web@kreispolska.pl- telefonicznie na numer: 509362767/8. Każdorazowo po złożeniu zamówienia nastąpi kontakt telefoniczny z naszej strony celem potwierdzenia wielkości zamówienia, terminu dostawy i formy płatności. Autoodpowiedź ze strony internetowej oraz skrzynki mailowej nie stanowią potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz do odstąpienia od realizacji złożonego zamówienia w całości lub części. Z chwilą złożenia zamówienia Klient akceptuje poniższe Warunki Handlowe.

FAKTUROWANIE DOSTAW

Faktura jest wystawiana z chwilą przekazania towaru do firmy spedycyjnej i jest wysyłana drogą elektroniczną i/lub na wskazany adres przez Zamawiającego. Zastrzegamy sobie prawo do fakturowania cen obowiązujących na dzień przekazania towaru z uwzględnieniem aktualnych stawek podatkowych i celnych. W przypadku realizacji zamówień częściowych faktura zostanie wystawiona zgodnie z przekazanym towarem do wysłania.

WARUNKI DOSTAW

Zapewniamy bezpłatną dostawę zamówienia powyżej 1000-pln netto. W przypadku zamówień poniżej tej kwoty doliczane są koszty transportu w wysokości 30-pln netto. W przypadku zamówień o niestandardowych wymiarach koszty dostawy są ustalane indywidualnie. Dostawa jest realizowana na zasadzie „do pierwszych drzwi” na adres wskazany przez Zamawiającego, gdzie adres jest uznawany jako adres pocztowy w kraju, a osoba wskazana w zamówieniu jest wstanie potwierdzić pisemny odbiór towaru. Wyładunek towaru, wniesienie do budynku, montaż, usunięcie opakowań czy rozruch itp. nie jest częścią dostawy i jest po stronie Zamawiającego.

WARUNKI PŁATNOŚCI I POLITYKA RABATOWA

Warunki płatności oraz polityka rabatowa jest ustalana indywidualnie z Zamawiającym i zawarta jest na fakturze. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania zaliczki lub przedpłaty na poczet realizacji zamówienia. Dzień zapłaty jest dniem wpływu należności za towar na rachunek bankowy. Za opóźnienie w realizacji płatności mogą być naliczone ustawowe odsetki karne. Zastrzegamy sobie prawo do przekazania należności Klienta do zewnętrznej firmy windykacyjnej. Rabaty nie sumują się, z chwilą nakładania się kilku rabatów lub promocji Klient ma prawo do jednej najkorzystniejszej oferty.

TERMIN DOSTAWY

Termin dostawy podany na stronie internetowej jest terminem orientacyjnym liczonym od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu dostawy oraz realizacji zamówienia częściowo lub całkowitego odstąpienia od realizacji zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z powodu następstw związanych z opóźnieniem dostawy. Każdorazowo potwierdzamy termin dostawy.

WARUNKI GWARANCJI

Udzielamy gwarancji na produkty zgodnie z art. 557 – art. 582 Kodeksu Cywilnego. Czas gwarancji liczony jest od daty wystawienia faktury. Gwarancja obejmuje wady fizyczne tkwiące w produkcie. Sposób usunięcia wady jest po stronie Gwaranta. Reklamację należy zgłosić na adres mailowy: web@kreispolska.pl. Reklamacja jest realizowana w ciągu 30-dni od daty dostarczenia produktu. Zastrzegamy jednak, że okres ten może się wydłużyć z uwagi na konieczność sprowadzenia niezbędnych części od producenta zagranicznego. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, niezgodnie z przeznaczeniem lub informacjami zawartymi w instrukcji obsługi oraz nieprawidłowym montażem. Gwarancja nie obejmuje czynności opisanych w instrukcji obsługi, do wykonania których jest zobowiązany użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, w tym materiałów eksploatacyjnych. Gwarancja nie obejmuje naturalne zużycie produktu wynikające z jego użytkowania. Dostarczenie produktu reklamowanego jest po stronie Kupującego a zwrot produkt po naprawie jest po stronie Sprzedającego po uprzednim ustaleniu terminu i miejsca dostawy z Kupującym. Zgłoszenie reklamacji nie ma wpływu na bieg płatności jaki wynika z wystawionej faktury. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zgodnie z art. 558 Kodeksu Cywilnego.

USZKODZENIA W TRANSPORCIE i BRAKI

Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie transportowym. W przypadku stwierdzania uszkodzeń lub braków przy odbiorze towaru należy wpisać adnotację na dokumencie przewozowym oraz sporządzić protokół opisujący stan towaru, opakowania i jego zabezpieczeń. Oświadczenie takie musi być opatrzone datą oraz podpisem przedstawiciela firmy spedycyjnej i Odbiorcy. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych lub braków w dostawie są rozpatrywane tylko na podstawie wyżej wymienionego oświadczenia. O zaistniałym fakcie należy w ciągu 3-dni poinformować Sprzedawcę i firmę spedycyjną. Niedotrzymanie terminu utrudnia dochodzenie roszczeń.

ZWROT TOWARU

Zamawiający ma prawo w ciągu 14-dni od daty otrzymania towaru dokonać zwrotu towaru pod warunkiem nie używania lub montażu oraz zachowania produktu w oryginalnym opakowaniu. Prawo do zwrotu towaru nie obejmuje produktów na specjalne zamówienie Zamawiającego, produktów z poza oferty katalogowej w tym produktów katalogowych, które zostały zmodyfikowane na potrzeby Zamawiającego oraz produktów zamówionych w dużych ilościach. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo naliczenia kosztów operacyjnych wynikających z anulowania zamówienia. Zwrot towaru następuje na koszt Zamawiającego.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe Zamawiającego są przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a ich przetwarzanie jest wynikiem relacji handlowych jakie powstają w wyniku przedstawionej oferty handlowej lub złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamawiający wyraża zgodę na przedstawianie oferty handlowej ściśle związanej z prowadzoną działalnością, jednocześnie w każdej chwili może wycofać swoją zgodę. Szczegółowa polityka ochrony danych osobowych zawarta jest w zakładkach Polityka prywatności i Polityka cookies.

POZOSTAŁE WARUNKI

W sprawach nieokreślonych przez powyższe Warunki Handlowe obowiązują przepisy dotyczące Umowy Sprzedaży zawarte w Kodeksie Cywilnym. Ewentualne spory prawne będą rozpatrywane w oparciu o przepisy prawa polskiego, a Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest Sąd w Żorach. Warunki Handlowe dotyczą współpracy z firmą: KREIS Sławomir Tobiasz, ul.Mickiewicza 15, 44-240 Żory, NIP: 651-109-09-70, mail: web@kreispolska.pl, tel. 509 362 767/8